Statutaire bestuurssamenstelling

Volgens Art. 11 van de Statuten:

Lid 1: Het bestuur bestaat uit tenminste vier (4) natuurlijke personen die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.

Lid 2: De algemene vergadering kan besluiten dat één (1) lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

Lid 3: De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

Namen bestuurders:

Voorzitter: Harrie Joosten, Worsumseweg 3, 6611 KT Overasselt
Secretaris: Frans Wildenborg, Kerklaantje 10, 6612 BB Nederasselt
Penningmeester: Petra Thijssen, Grote Loef 75, 6581 JE Malden
Lid: Jan Paul Bevoort, Rijksweg 207, 6581 EK Malden

 

Beloningsbeleid bestuur

Bestuursleden ontvangen geen loon of vacatiegeld. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed op declaratiebasis