Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden. Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

Historische Heggen en Wallen in de gemeenten Wijchen en Heumen

Het Erfgoedplatform Heumen en Historische Vereniging Tweestromenland, gaan in samenwerking met de gemeenten Heumen en Wijchen en medegefinancierd door de provincie Gelderland, de historische heggen en wallen binnen de beide gemeenten inventariseren.

Onder historische heggen en wallen worden lijnvormige landschapselementen verstaan van vóór 1945. Dergelijke elementen staan de laatste decennia zwaar onder druk en dreigen te verdwijnen uit het landschap. Met het verdwijnen van deze historische elementen verdwijnen ook de traditionele onderhouds-methoden.

Op 12 december 2018 zal een start / introductie bijeenkomst georganiseerd worden voor bewoners, eigenaren en andere belangstellenden. Deze bijeenkomst vindt plaats in café ‘De Zon’ aan de Hoogstraat (hoek Kasteelsestraat) te Overasselt. Vanaf 19.30 bent u welkom, en de avond zal om 20.00 officieel van start gaan.
Lees hier verder -->


Zorgen om Heumens Erfgoed

Namens de werkgroepen ARCHEOLOGIE en HEERLIJKHEDEN OVERASSELT, heeft het bestuur een brief gestuurd naar het College van B en W en de leden van de Gemeenteraad en haar Commissies.
Onder de titel Zorgen over ons cultureel erfgoed, wordt aandacht gevraagd voor drie locaties in Overasselt waar het archeologisch erfgoed in gevaar is. Met de brief is een opdracht van de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober uitgevoerd. Lees hier verder -->

Namens Heumen in Beeld, het St. Georgius Gilde Heumen, het Jac Maris Museum en de Werkgroep ROOD heeft het Erfgoedplatform zijn zorgen over het lot van de RK H. Georgius kerk van Heumen overgebracht aan het bestuur van de Parochie De Twaalf Apostelen en pastor Aloys van Velthoven. Lees hier verder -->


Protestanten en Katholieken in Overasselt

Van de Reformatie tot vandaag. Van strijd tot oecumene


Door: Werkgroep Heerlijkheden Overasselt, Annette Mengde en Harrie Joosten
Vertelochtend 30 november, Bibliotheek Overasselt; inloop 10 uur, lezing 10.30 uur.


Akkers Heemtuin Malden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Erfgoed Platform mochten we een nieuw lid begroeten: Heemtuin Malden. Zij presenteerden zich met een mooi verhaal over de akkers van de Heemtuin.

De akkers van de heemtuin in Malden, twee velden van samen ongeveer 2000 m2, zijn ontstaan in de tweede helft van de negentiende eeuw. Op de topografische kaart van 1868 is het betreffende gebied nog aangegeven als 'heide'. Op de kaart van 1894 is op deze plek te zien een akker, precies op de plek van de huidige akkers, met midden daarop een boerderij. Deze boerderij is na de tweede wereldoorlog (vermoedelijk begin jaren vijftig) afgebroken.

- Lees hier het hele verhaal.


Goede opkomst Algemene Ledenvergadering

Op woensdagavond 31 oktober hield het Erfgoedplatform Heumen haar 2e Algemene Leden Vergadering (ALV) van dit jaar in Café Kanaalzicht te Heumen.
Veel afgevaardigden van de leden, de werkgroepen en instellingen, waren aanwezig om op een constructieve wijze de agenda af te handelen. Naast de herbenoeming van de voorzitter en de penningmeester, mochten we een nieuw lid van het Platform begroeten: Heemtuin Malden. Aan de hand van een schitterend verhaal over het beheer van de akkers, gaven zij acte de présence.

Het bestuur presenteerde haar plannen voor 2019 en de afgevaardigden van de diverse werkgroepen gaven een duidelijk inzicht in hun plannen voor 2019. Deze plannen zijn eveneens op de website van het Erfgoed te lezen (zie: leden, werkgroepen). De voorzitter van de avond gaf ten slotte nog een overzicht van de verkoop van de 3 cahiers.
Van het laatste cahier: De Canon van de Gemeente Heumen, zijn er inmiddels bijna 500 stuks verkocht; het cahier is uiteraard nog steeds te koop !).

Na de pauze verzorgde Harrie Joosten van de onlangs toegetreden werkgroep Heerlijkheden Overasselt een presentatie met als titel: “Wie hadden het voor het zeggen in Overasselt”. In een helder betoog schetste hij de historische lijnen waarlangs de ontwikkeling in en rond Overasselt vanaf 900 na Christus, zich heeft plaatsgevonden. De presentatie, alsmede de samenvatting van de lezing kunt u hier (presentatie & samenvatting) nalezen. Tevens zijn die terug te vinden op de pagina van de werkgroep Heerlijkheden Overasselt (zie: leden, Instellingen, Historie).


OPROEP

Begin 2018 is de eerste editie van De Canon van de gemeente Heumen verschenen. Dit boek is met groot enthousiasme ontvangen. Op termijn komt er een tweede, herziene druk op de markt. Want een canon is continu in ontwikkeling.

Daarom een oproep aan allen die aan de totstandkoming van deze tweede druk willen bijdragen, om contact op te nemen met het Erfgoedplatform Gemeente Heumen via e-mail: info@erfgoedheumen.nl.

Te Koop:

ERFGOEDREEKS DEEL 3


Nieuws van 2018


Recente Activiteiten:


Erfgoed Kalender 2018

  • 12.12.2018: Bijeenkomst Historische Heggen en Wallen in de gemeenten Wijchen en Heumen. Lees hier verder -->
  • 09.12.2018: Lezing van René van Hoften: Met de Vliegmachien van Jan Olieslagers:Een historische rondvlucht door het Rijk van Nijmegen. Lees hier verder -->
  • 22.11.2018: Velps Heem organiseert op 22 november een avond met Wim Kattenberg en Hugo van Capelleveen over én in het oude kerkje in Velp. Kaartjes bestellen kan hier.

WOORD en BEELD

De werkgroep Woord en Beeld zoekt mensen die geïnteresseerd zijn om samen met de werkgroepleden het erfgoed van de gemeente Heumen te verzamelen en te bewaren.
Dit houdt concreet in: interviews houden, verhalen uitwerken en bijvoorbeeld met kennis van de media, fotografie, film, PP etc de deskundigheid in onze werkgroep vergroten.
Meer informatie over de werkgroep kunt u hier vinden onder de knop Leden, werkgroepen. Opgeven kan bij de voorzitter van de werkgroep Liesbeth Arts van Casteren: woordenbeelderfgoedheumen@gmail.com.

© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer