Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Inleiding
 • 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 • 2. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  • a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag van de daar bedoelde commissie;
  • b. de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  • c. voorziening in eventuele vacatures;
  • d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
  • e. dechargering van bestuursleden voor het beleid over het afgelopen boekjaar.
  3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

(Bron: Statuten, Vereniging Erfgoedplatform Heumen, artikel 17).

- Voor de volledigheid leze men ook Artikel 17 t/m artikel 21 van de Statuten.

Goedgekeurde verslagen van de ALV:


© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer